Biroul Urmărire Rate și Taxe de Concesiune își desfășoară activitatea la etajul 5 camerele 11, 12 și 13 astfel:

 • La camera 11 se urmăresc ratele aferente contractelor cu plata în rate încheiate în baza LG.114/1996 și OG.19/1994, chirii curți sector 1 (fost ICRAL ROM-VIAL), chirii curți sector 4;
 • La camera 12 se urmăresc contractele de concesiune teren pentru extinderea locuinței proprietate particulară în curtea imobilului;
 • La camera 13 se urmăresc ratele aferente contractelor cu plata în rate încheiate în baza DL.61/1990, LG.85/1992, LG.112/1995, LG.79/1997, chirii curți sector 1 (fost ICRAL HERĂSTRĂU), chirii curți sector 3.

Șef Birou – Ec. Roxana Badea
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 67 (camera 11), int.68 (camera 12), int. 55 (camera 13).

1. Acte necesare pentru plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 4-6 minute;
 • Copie simplă după contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

2. Acte necesare în vederea dezbaterii succesiunii în cazul decesului unuia sau ambilor titulari ai contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 4-6 minute;
 • Certificat(e) de deces (original + copie);
 • Copie simplă după contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

3. Acte necesare pentru obținerea duplicatelor după documentele emise de Biroul Urmărire Rate și Taxe de Concesiune:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 4-6 minute;
 • Copie simplă după contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate;
 • Dovada că actul pentru care se solicită duplicat a fost declarat pierdut la mica publicitate.

Cererile tip se eliberează la Ghișeul Unic, etajul 3 camera 3, după care se depun la registratura instituției etajul 3 camera 4, sau se descarcă on-line, cu posibilitatea depunerii solicitării și a documentelor aferente pe email-ul instituției.
Termenul legal de soluționare a petițiilor – 30 de zile.
Plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se face pe bază de programare.

Eliberarea documentelor se face la sediul AFI, la Ghișeul Unic. pe baza actului de identitate al solicitantului și a achitării tarifelor percepute conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul General al Municipiului București și anume:

 • Eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie, la termen – 15,00 lei/pagina;
 • Eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 30,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, la termen – 10,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 20,00 lei/pagina;
 • Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Lg.nr.544/2001 – 1,00 leu.

Modalități de plată a ratelor aferente contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate și a taxelor de concesiune:

 • În numerar la casieriile insituției pe bază de dispoziție de încasare emisă la camerele 11, 12 sau 13;
 • Prin mandat poștal sau virament bancar, cu mențiunea că pe mandatul poștal sau pe ordinul de plată se vor preciza următoarele elemente: numele titularului de contract/chiriaș, numărul de contract/fișă de calcul, tipul plății (rată/taxă de concesiune), perioada achitată.

Conturi IBAN deschise la Trezoreria Sector 3:

Beneficiarul plăților este Administrația Fondului Imobiliar, cod fiscal 5110730.

Nr.Crt. Tip Rata/Taxa Concesiune Cod Cont Buget
1. Rate aferente contractelor de rate încheiate în baza Lg.112/1995 RO55TREZ7035021XXX000128
2. Rate aferente contractelor de rate încheiate în baza OG.19/1994 și Lg.114/1996 RO81TREZ7035033XXX012834
3. Rate aferente contractelor de rate încheiate în baza DL.61/1990, Lg.85/1992, Lg.79/1997 și Taxe de concesiune RO88TREZ7035083XXX004291