Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări își desfășoară activitatea la etajul 4, camerele 17 și 18, privind:

 • Emiterea acordurilor pentru lucrări de reparații, modernizări, amenajări pentru spațiile administrate (locuințe și spații cu altă destinație decât aceea de locuință), construcții proprietate pesonală edificate la limita de proprietate, separare/extindere/branșamente utilități solicitate prin certificatul de urbanism.
 • Punerea în siguranță a imobilelor până la consolidarea lor, prin solicitarea și obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, pe baza cărora se vor executa lucrările de punere în siguranță, reparații, amenajări, modernizări şi reabilitare la spațiile din administrare
 • Emiterea de situații juridice a imobilelor demolate, inclusiv transmiterea de copii după fișele tehnice și relevee și evidențierea despăgubirilor bănești acordate proprietarilor de drept la demolare

Șef serviciu – Ing. Mariana Peli
Telefoane de contact: 021.315.6840 / int. 50 (camera 17) și int. 49 (camera 4)
1. Acte necesare emiterii acordurilor la lucrări de reparații, modernizări, amenajări, pentru spațiile administrate de AFI (locuințe, SAD):

 • act deținere imobil construcție și teren (contract de închiriere)
 • certificat de urbanism, cu planurile anexă ștampilate spre neschimbare
 • proiect de execuție faza DDE a lucrărilor solicitate
 • expertiza tehnică întocmită conform legilor în vigoare, solicitată și prin certificatul de urbanism
 • declarație notarială a chiriașului că se vor executa pe speze proprii aceste lucrări voluptorii, fără să emită ulterior pretenții financiare sau de altă natură de la AFI sau alte instituții ale statului
 • avize de la furnizorii de utilități (dacă este cazul)
 • acordul asociației proprietari din imobil
 • acordul titularului coloanei de gaze naturale (în cazul racordării și montării unei centrale termice proprii de apartament cu funcționare pe gaze naturale)

2. Acte necesare emiterii acordurilor la lucrări de reparații, modernizări, amenajări, pentru spațiile proprietate particulară (locuințe, SAD), solicitate prin Certificate de Urbanism, la clădiri alipite la calcanul imobilelor administrate de AFI total sau în cotă parte:

 • act deținere imobil construcție și teren (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere/fișă de calcul al terenului din curte)
 • certificat de urbanism, cu planurile anexă ștampilate spre neschimbare
 • dovada achitării chiriei pe terenul de curte la zi (dacă este cazul)
 • proiect de execuție faza DDE a lucrărilor solicitate întocmit conform legislației în vigoare
 • expertiza tehnică întocmită conform legilor în vigoare, solicitată și prin certificatul de urbanism
 • acordul celorlalți proprietari din imobil

3. Acte necesare emiterii acordurilor la edificarea construcțiilor noi/ modernizare, consolidare construcții existente proprietate particulară, executate la limită de proprietate cu terenurile sau adosate imobilelor administrate de AFI total sau în cotă parte:

 • act deținere teren/imobil, dacă este cazul contract de închiriere pe terenul de curte
 • certificat de urbanism, cu planurile anexă ștampilate spre neschimbare, eventual cu PUD nou
 • expertiză tehnică la calcanul imobilului administrat, întocmită conform legislației (expert tehnic atestat MLPAT și/sau MC), din care să reiasă măsurile de protejare ale clădirilor existente
 • memoriu tehnic de arhitectură, întocmit de către un arhitect autorizat ”Ordinul Național al Arhitecților
 • plan amplasament
 • planurile de arhitectură (plan parter) cu situația existentă (dacă este cazul) și situația propusă,
 • planuri fundații și secțiuni ale clădirii proprietate particulară, din care să  reiasă faptul că nu se depășește limita de proprietate
 • plan racordare învelitoare imobil nou construit la clădirea existentă la care se face alipirea
 • declarație notarială a proprietarului că se vor executa pe speze proprii reparațiile la calcan, alte lucrări conexe (înălțare coșuri de fum, lucrări solicitate prin raportul de expertiză etc.) la clădirea proprietate de stat
 • contract de concesiune (dacă este cazul)

4. Acte necesare emiterii acordurilor de branșare/extindere/separare la utilități, pozarea coloanelor electrice și montarea blocului de măsură și protecție, racordarea la coloanele existente în imobil:

 • act deținere imobil construcție și teren (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere/fișă de calcul al terenului din curte)
 • dovada achitării chiriei la zi
 • certificat de urbanism, cu planurile anexă ștampilate spre neschimbare
 • acordul celorlalți proprietari din imobil
 • aviz emis de furnizorul de utilități (SC APA NOVA SA, SC ENGIE SA, SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA)
 • declarație notarială a chiriașului din care va rezulta că execută lucrările pe speze proprii, fără să emită ulterior pretenții financiare sau de altă natură de la AFI sau alte instituții ale statului

5. Acte necesare emiterii acordurilor pentru încheiere contracte individuale de furnizare utilități între chiriași și furnizori (SC APA NOVA SA, SC ENGIE SA, SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA etc.):

 • contractul de închiriere al chiriașului/fișa de calcul–contravaloare lipsă folosință valabile la zi a spațiului
 • dovada achitării chiriei la zi

6. Acte necesare pentru emiterea acordurilor de amplasare firme luminoase:

 • act deținere spațiu: contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, cu schițele spațiului
 • proiectul întocmit de o persoană autorizată, din care să rezulte amplasamentul, dimensiunea și greutatea firmei luminoase, cu mențiunea că nu afectează structura de rezistență a imobilului/expertiză tehnică a fațadei (dacă este cazul)
 • certificat de urbanism, cu planurile anexă ștampilate spre neschimbare
 • dovada achitării la zi a chiriei, în cazul spațiului închiriat de la AFI

7. Acte necesare emiterii acordurilor pentru reparare/executare de împrejmuiri:

 • act deținere spațiu: contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, cu schițele spațiului
 • dovada achitării la zi a chiriei, în cazul spațiului închiriat de la AFI
 • certificat de urbanism, cu planurile anexă ștampilate spre neschimbare
 • plan de amplasament și delimitare imobil
 • acordul proprietarilor din imobilul care se împrejmuiește și al imobilelor limitrofe

8. Acte necesare emiterii acordurilor de montare antene GSM:

 • act deținere spațiu: contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare
 • certificat de urbanism, cu planurile anexă ștampilate spre neschimbare
 • proiectul de montare al antenei, cu măsurile de neafectare a structurii de rezistență și a terasei clădirii
 • acordul Asociației de proprietari din imobil, inclusiv acordul locatarului (proprietar sau chiriaș) de la ultimul nivel, deasupra căruia se montează antena

9. Acte necesare emiterii situațiilor juridice la imobilele demolate:

 • document din care rezultă că petentul este persoana îndreptățită (certificat de moștenitor, procură, documente pentru schimbarea numelui, etc.)

10. Acte necesare eliberării cărților tehnice a imobilului:

 • cerere, trebuie obligatoriu făcută de către Asociația de proprietari din imobil

La solicitarea oricărui tip de acord este necesar depunerea unei cereri tip (descarcă), a copiei după C.I./pașaport, eventual delegație de reprezentare.
Se poate solicita completarea documentelor, în cazul în care acestea nu sunt relevante obținerii acordului.
Toate documentele (mai puțin împuternicirile și declarațiile notariale) se vor depune în copie xerox, fără a fi legalizate.
Termenul legal de soluționare a petițiilor depuse cu documentația completă este de 30 zile, care se poate prelungi în cazul în care este necesară solicitarea de informații de la terți.
[tcpaccordion id=”426″]