Serviciul Urmărire Evidenţă Imobiliară își desfășoară activitatea la etajul 5 camerele 19, 20 și 21 privind:

 • Întocmirea protocoalelor de predare-preluare a imobilelor, în conformitate cu Dispoziţiile Primarului General emise în baza Legii nr.10/2001;
 • Întocmirea proceselor-verbale de predare-primire a imobilelor, în conformitate cu Dispoziţiile Primarului General emise în baza unor sentinţe civile;
 • Întocmirea proceselor-verbale de predare-primire a imobilelor, în conformitate cu Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti emise în baza Legii nr.112/1995;
 • Întocmirea situaţiilor juridice pentru imobilele aflate în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti.

Șef Serviciu – Ing. Gabriela Enache
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 39 (camera 21) şi int. 40 (camera 19 şi 20).

1. Acte necesare pentru întocmirea protocoalelor de predare-preluare şi proceselor-verbale de predare-primire:

 • Copie C.I./paşaport
 • Procură/imputernicire pentru mandatari (original/copie legalizată)
 • Declaraţie olografă (dată în faţa inspectorului de sector) de necontestare a Dispoziţiilor Primarului General;
 • Dovada achitării sumelor datorate către stat a despăgubirilor şi creditelor C.E.C;
 • Certificat(e) de deces (original + copie).

2. Acte necesare în vederea întocmirii situaţiilor juridice:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 3-5 minute
 • Dovada calităţii de persoană îndreptăţită.

3. Acte necesare pentru obținerea duplicatelor după documentele emise de Serviciul Fond Locativ şi Evidenţă Imobiliară:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 3-5 minute
 • Copie simplă de pe actul solicitat;
 • Dovada că actul pentru care se solicită duplicat a fost declarat pierdut la mica publicitate;
 • Dovada calităţii de persoană îndreptăţită.

Termenul legal de soluționare a petițiilor – 30 de zile.
Întocmirea protocoalelor de predare-preluare sau a proceselor–verbale de predare-primire se face pe bază de programare.

Modalități de plată a despăgubirilor şi creditului C.E.C. (actualizate):

 • În numerar la casieriile insituției pe bază de dispoziție de încasare emisă la camerele 19 sau 20;
 • Prin mandat poştal sau virament bancar în Contul IBAN deschis la Trezoreria Sector 3 – RO88TREZ7035083XXX004291 cu mențiunea că pe mandatul poștal sau pe ordinul de plată se vor preciza următoarele elemente: numele titularului, numărul Dispoziţiei Primarului General, adresa imobilului pentru care se achită plata, tipul plății (despăgubiri, credit C.E.C.). Beneficiarul plăților este Administrația Fondului Imobiliar, cod fiscal 5110730;