Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări își desfășoară activitatea, la etajul 6 camerele 1, 2, 3 și 4, privind:

 • Vânzarea de locuințe conform legislației în vigoare;
 • Întocmirea de acte adiționale;
 • Eliberarea de duplicate pentru documente aflate în arhiva proprie;
 • Concesionarea terenurilor conform legislației în vigoare.

Șef Serviciu – Neda Zaharia
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 47.

1. Acte necesare privind întocmirea dosarelor de vânzare a locuințelor aflate in proprietatea statului:

 • ­cerere de cumpărare;
 • ­copie contract de închiriere încheiat, valabil la data depunerii cererii de cumpărare;
 • ­copie carte de identitate – titularii contractului de închiriere;
 • ­copie documente privind achitarea la zi a taxei pentru chirie;
 • ­adeverință de la Asociația de Proprietari care să ateste situația plăților cheltuielilor de întreținere, dupa caz;
 • ­declarație notarială – soț și soție, din care să rezulte că nu au dobândit locuință pe teritoriul României, pentru locuințele cumpărate in baza Legii nr. 61/1990, Legii nr.85/1992 republicate și actualizate cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 • ­declarație notarială – soț și soție, din care să rezulte că nu au dobândit locuință după data de 01.01.1990, pentru locuințele naționalizate cumpărate cu plata în rate, dacă este cazul;
 • ­rapoarte de evaluare și rapoarte de verificare întocmite de către evaluatori ANEVAR, după efectuarea releveului de către un inspector din cadrul serviciului, pentru locuințele cumpărate în baza Legii 61/1990 și a Legii 85/1992;
 • adeverință de salariu, sau talon pensie (soț, soție și girant după caz), în cazul achitării prețului în rate;
 • ­se mai pot solicita și alte documente, unde este cazul;
 • ­pentru alte informații apelați: 021.315.68.40 interior 23 si 45.

2. Acte necesare în vederea întocmirii dosarului privind concesionare teren:

 • ­Certificat de urbanism valabil, în care să fie specificată suprafața ce se concesionează, însoțit de planurile anexă la certificat, în care suprafața ce urmează a fi concesionată să fie identificată și cotată – beneficiarul este direct răspunzător privind identificarea suprafeței respective pe planurile cadastrale anexate (sc.1:500 și 1:2000);
 • ­acord coproprietari, dacă este cazul;
 • ­copie carte de identitate – titularii contractului de vânzare-cumpărare locuință;
 • ­copie contract de închiriere (fișa de calcul) – curte;
 • ­copie contract de vânzare – cumpărare locuință;
 • ­copie documentație cadastrală și extras de carte funciară informativ – locuință;
 • ­copie document privind achitarea la zi a taxei pentru chirie – curte;
 • ­se mai pot solicita și alte documente, unde este cazul;
 • după verificarea situației juridice a imobilului, în conformitate cu prevederile art. 23 din O.U.G. nr.214/04.12.2008, privind modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcții), se dispune ca “anterior concesionarii, terenurile vor fi înscrise in cartea funciară” – acțiune realizată de catre petent pe cheltuială proprie;
 • ­pentru alte informații apelați: 021.315.68.40 interior 45.

3. Acte necesare privind întocmirea actelor adiționale pentru corecții erori materiale și/sau eliminări clauze din contract:

 • ­cerere întocmire act adițional;
 • ­copie C.I.;
 • ­copie certificat de naștere, după caz;
 • ­copie certificat de căsătorie, după caz;
 • ­adeverință de la registrul stării civile, după caz;
 • ­adeverință de la Asociația de Proprietari privind adresa corectă;
 • ­se mai pot solicita și alte documente, unde este cazul;
 • ­pentru alte informații apelați: 021.315.68.40 interior 23;

4. Acte necesare în vederea eliberarii duplicatelor după: contract de vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire a locuinței, contract pentru plata ratelor, schiță, act adițional:

 • ­cerere;
 • ­­copie C.I.: titulari, moștenitori sau împuternicit – după caz;
 • ­­dovadă plată apariție ziar rubrica „pierderi” precum și copie anunț publicat;
 • ­­declarație notarială din care să rezulte că locuința nu a fost înstrăinată pănă la data cererii, dată de către titular(i) sau de către moștenitorii acestuia(ora), după caz;
 • ­­copie legalizată certificat de moștenitor, unde este cazul;
 • ­­certificat fiscal, unde este cazul;
 • ­procura notarială sau copie legalizată – dacă documentul este solicitat de către împuternicitul proprietarului, dacă este cazul;
 • ­­pentru eliberarea duplicatelor după actele de proprietate ai căror proprietari au decedat, în vederea dezbaterii succesiunii, notarul public se va adresa instituției noastre solicitând duplicat sau copie conform cu originalul după acte, indicând și delegatul care va ridica documentele solicitate;
 • ­taxa pentru eliberarea duplicatelor la termen – maxim 30 zile calendaristice, este: 15 lei/pagina, iar in regim de urgență, 2 zile lucrătoare: 30 lei/pagina
 • ­se mai pot solicita și alte documente, unde este cazul;
 • ­pentru alte informații apelați: 021.315.68.40 interior 31.