Șef Serviciu Control Intern, Registratură și Relații Publice –  Roxana Badea.

Telefon de contact 021 315 68 40 .

Pentru completarea solicitărilor dvs pe care le depuneți la sediul instituției, Biroul de Relații cu Publicul, etajul 3 camera 3.3 (intrare prin Bd regina Elisabeta nr 16) vă punem la dispoziție tipizate formulate pe tipuri de probleme ce se regăsesc în obiectul de activitate al instituției noastre.

Solicitările ce nu se regăsesc în problematicile descrise pe portalul electronic al insitituției pot fi depuse pe tipul ”Solicitare servicii diverse”. În funcție de problema pe care o aveți, precizăm mai jos documentele pe care trebuie să le atașați la cerere:

1. Pentru eliberarea situației privind ratele achitate, în cazul decesului unuia sau ambilor titular ai contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate (pentru dezbaterea succesiunii):

– certificate de deces al titularului/titularilor

2. Pentru transcriere contract de închiriere locuință:

– Carte de identitate

– Certificat de deces/certificat de căsătorie/acte de divorț

– Adeverință venit net/talon de pensie/certificat de încadrare în grad de handicap

– Chitanță plată la zi a cotelor de întreținere

– Contract de închiriere în original și copie

– Declarații notariale de la toți membrii majori privind acordul transcrierii contractului de închiriere pe numele persoanei desemnate

– Declarație notarială a persoanei desemnate că nu a deținut și nu a înstrăinat locuință din fondul locativ de stat

– Alte acte necesare în funcție de situație

3. Pentru concesionare suprafață teren-curte:

– Contract de vânzare-cumpărare

– Cărți de identitate proprietari

4. Pentru cumpărare locuință/garaj deținută în baza unui contract de închiriere:

– Carte de identitate titular contract

– Carte de identitate soț/soție titular contract (dacă este cazul)

5. Cerere de închiriere teren-curte conform HCGMB 209/29.06.2023:

– Documente care atestă dreptul de proprietate asupra locuinței

– Actul de identitate

– Plan de delimitare și amplasament al imobilului

– Extras de Carte Funciară emis de maxim 30 de zile, față de data cererii

– Plan parcelar sau documentația de apartamentare/intabulare a construcției (după caz)

– Procură legalizată/delegație avocațială pentru persoana împuternicită

6. Revenire și depunere acte în completare la o solicitare anterioară

7. Acordare audiență (se depune personal la sediul AFI)

8. Pentru prelungire valabilitate contracte locuințe sociale:

– Copii cărți de identitate (pentru toți membii familiei cu vârsta peste 14 ani)
– Copie certificat căsatorie (dacă este cazul)
– Copii certificate nastere copii minori
– Adeverințe cu venitul net pe ultimele 12 luni
– Adeverințe eliberate de catre ANAF (atunci cand membrii familiei, majori, nu realizează venituri sau atunci cand dețin un PFA)
– Certificate de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat (daca este cazul)
– Dovada plății chiriei la zi
– Adeverința de la asociația de locatari constituită in imobil, din care reiese plata la zi a cheltuielilor de intreținere
– Declarație notarială autentificată, prin care titularii si membrii familiei majori menționati in contract declară, sub imperiul art.236 Cod Penal, că nu dețin in proprietate o locuință, nu au instrainat o locuință după data de 01.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si execuție pentru realizarea unei locuințe si nu dețin, in calitate de chirias, o altă locuință din fondul locativ de stat
– Contractul de inchiriere/locațiune si anexele 1,2 si 3 in original

Termenul de soluționare – 30 de zile. În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul instituției publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile, cu notificarea prealabilă a petentului.

În fiecare Luni între orele 12.00-14.00 audiențe acordate de Directorul General (Modalitate de înscriere în audiență)

Tarife

Eliberarea documentelor care se ridică personal se face la sediul AFI, pe baza actului de identitate al solicitantului, a altor documente necesare conform solicitării salariaților AFI și a achitării tarifelor percepute (dacă este cazul) conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul General al Municipiului București și anume :

 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, la termen – 15,00 lei/pagina;
 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 30,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la termen – 10,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 20,00 lei/pagina;

Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Lg. 544/2001 – 1,00 leu.

Conturile bancare în care puteți face plata sumelor datorate sunt:

Pentru chirii (locuințe, curți, spatii cu alte destinatii), redevențe, rate D.L. 61/1990 :

RO88 TREZ 7035 083X XX00 4291

Pentru rate Lg. 112/1995:

RO55 TREZ 7035 006X XX00 0102

Pentru rate OG 19/1994 și Taxe eliberare documente solicitate:

RO81 TREZ 7035 033X XX01 2834

Beneficiar: Administrația Fondului Imobiliar 

Banca: Trezoreria statului sector 3

C.I.F.: 5110730.

La efectuarea plăților veți preciza obligatoriu:

  -numele (chiriaș/proprietar), dacă plata se efectuează de către o altă persoană decât titularul contractului de închiriere/proprietate/fișei de calcul;

ȘI

 -adresa poștală a bunului ce face obiectul contractului de închiriere/contract de concesiune/contract de vânzare-cumpărare, etc.

Telefoane de contact pentru structurile din cadrul AFI

 • Biroul Resurse Umane – 021.315.68.40/interior 258
 • Serviciul Juridic Legislație Contencios – 021.315.38.40/interior 211
 • Serviciul Achiziții Publice – 021.315.68.40/interior 233, 234, 229
 • Serviciul de Administrare nr. 1 – 021.315.68.40/interior 218 (Curți-Terenuri), 220 (Locuințe și SAD), 219 (Locuințe sociale, Vânzări și duplicate acte de proprietate)
 • Serviciul de Administrare nr. 2 – 021.315.68.40/interior 263 (Locuințe, Curți-Terenuri, SAD, Vânzări și duplicate acte de proprietate), 264 (Locuințe sociale, Curți-Terenuri) și 265 (Locuințe, Curți-Terenuri)
 • Serviciul de Administrare nr. 3 – 021.315.68.40/interior 241 (SAD, Locuințe), 247 (Locuințe sociale) și 246 (Locuințe, Curți-Terenuri, Vânzări și duplicate acte de proprietate)
 • Serviciul de Administrare nr. 4 – 021.315.68.40/interior 236 (Locuințe Sector 6, Curți-Terenuri Sector 6, SAD Sector 6), 238 (Locuințe Sector 4, Acte adiționale și duplicate CVC) și 244 (Locuințe sociale Sector 4 și 6, Curți-Terenuri Sector 4, Vânzări locuințe Sector 4 și 6)
 • Serviciul de Administrare nr. 5 – 021.315.68.40/interior 248 (Locuințe, Curți-Terenuri, Vânzări și duplicate acte de proprietate și SAD) și 226
 • Serviciul Urmărire Creanțe – 021.315.68.40/interior 215, 230, 254 și 260
 • Serviciul Financiar Contabilitate-CFP: 021.315.68.40/interior 252, 253
 • Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice – 021.315.68.40/interior 225
 • Director General – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 202 (Secretariat)
 • Director General Adjunct 1 – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 208 (Secretariat)