ANUNȚ IMPORTANT

Începând cu data de 08.01.2024, căsuța de e-mail afi@pmb.ro nu va mai fi utilizată în relația cu cetățenii (persoane fizice/persoane juridice/ instituții publice).

Pentru depunerea cererilor, veți folosi exclusiv  Portalul de servicii electronice accesând link-ul Portal Servicii Electronice.

De asemenea, puteți folosi modalitățile alternative de comunicare, respectiv serviciile poștale sau de curierat, fax: 021.311.23.80 sau ne puteți vizita la sediul nostru din Bd. Regina Elisabeta, nr.16, Sector 3, București – Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice, et.3, cam.4 de luni până joi între orele 8:30-14:30.

Programul de lucru cu publicul este următorul:

 • pentru depuneri solicitări sau eliberare\ridicare documente: luni-joi între 08.30-14.30
 • activitatea de încasări pentru public: luni-joi între 08.30-14.30
 • vă recomandăm să utilizați metodele alternative de plată: virament bancar, internet banking sau să dispuneți plata prin Mandat Poștal.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Având în vedere termenul de valabilitate a contractelor de închiriere aflate în derulare prin instituția noastră, respectiv 27.06.2019, vă aducem la cunoștință că până la adoptarea/emiterea unui nou act normativ de către autoritățile centrale de reglementare a termenului de prelungire a acestor contracte sunt aplicabile dispozițiile art. 1810 Cod civil tuturor contractelor în derulare, aplicându-se tacita relocațiune în măsura respectării condițiilor locațiunii anterioare.

Documentele necesare aplicării dispozițiilor legale ulterioare vor fi afișate și comunicate la data apariției actului normativ.

Plata chiriei lunare se va face obligatoriu, în continuare, cu respectarea tuturor celorlalte clauze contractuale.

Informații referitoare la pașii ce trebuie urmați pentru a vă înscrie în audiență găsiți pe pagina Modalitate de înscriere în audiență.

Administrația Fondului Imobiliar este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul local al Municipiului București, desfășurându-și activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Primarului General.

Administrația Fondului Imobiliar are ca obiect de activitate administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea publică și privată a Municipiului București și în proprietatea privată a statului (fond dobândit în administrare în virtutea actelor normative în vigoare la data preluării).

Administrația Fondului Imobiliar are în principal următoarele atribuții:

 • Administrarea locuințelor, spatiilor cu altă destinație și terenurilor din fondul imobiliar aflat în proprietate publică și privată a Municipiului București și în proprietatea privată a statului, precum și renovări majore, reparații curente pentru menținerea funcționalității imobilelor, la construcții și instalații, vânzarea locuințelor și spațiilor cu altă destinație din fondul imobiliar, conform legii;
 • Organizează și coordonează în condițiile stabilite de lege administrarea clădirilor și terenurilor aferente;
 • Organizează și răspunde de contractarea şi urmărirea lucrărilor de întreținere, reparații curente și renovări majore la imobilele aflate în administrare;
 • Analizează și propune listele lucrărilor de investiții în vederea aprobării acestora de către CGMB, conform legii, asigură avizarea documentației  tehnico-economice,  urmărește modul de realizare a lucrărilor și asigură condițiile necesare punerii în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;
 • Urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere dotări și reparații din patrimoniul public și cel privat din administrare;
 • Întocmește și înaintează proiecte, analize și sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale PMB;
 • Raportează compartimentelor de specialitate ale PMB datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice și alte situații indicate de acestea;
 • Fundamentează și înaintează compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General documentația necesară în vederea propunerii proiectelor de hotărâri către CGMB, în condițiile legii;
 • Desfășoară activități de prestări de servicii către populație, pentru care se vor percepe tarife, urmând să fie actualizate periodic, pentru:
  • eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, fișe de calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale etc.) la cererea celor îndreptățiți, la termen  – 15 lei/pagina;
  • eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, fișe de calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale etc.) la cererea celor îndreptățiți, în maxim două zile lucrătoare – 30 lei/pagina;
  • eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți la termen – 10 lei/pagina;
  • eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți,în maximum două zile lucrătoare – 20 lei/pagina
  • taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 – 1 leu/pagina A4, 2 lei/pagina A3;
  • eliberarea de avize și acorduri, la cererea celor îndreptățiți, în termen – 50 lei/aviz;
  • eliberarea de avize și acorduri, la cererea celor îndreptățiți, în termen de maximum două zile lucrătoare –
   100 lei/aviz;
  • în funcție de dezvoltarea activității, se vor percepe și alte categorii de taxe/tarife pe baza aprobării CGMB;
  • toate texele astfel definite reprezintă venituri ale bugetului local și nu sunt purtătoare de TVA. Aceste taxe nu se percep instituțiilor publice.
 • Semnarea cererilor și eliberarea de înscrisuri pentru imobilele pe care le are în administrare, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.