Administraţia Fondului Imobiliar este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul local al Municipiului București, desfășurăndu-și activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului General al Muncicipiului Bucureşti și dispozițiile Primarului General.
Administraţia Fondului Imobiliar are ca obiect de activitate administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea publică și privată a Municipiului București și în proprietatea privată a statului (fond dobândit în adminitrare în virtutea actelor normative în vigoare la date preluării).

Administraţia Fondului Imobiliar are în principal următoarele atribuții:

 • Administrarea locuinţelor, spaţiilor cu altă destinaţie și terenurilor din fondul imobiliar aflat în proprietate publică și privată a Municipiului Bucureşti și în proprietatea privată a statului, precum şi renovărimajore, reparații curente pentru menținerea funcționalității imobilelor, la construcții și instalații, vînzarea locuințelor și spațiilor cu altă destinație din fondul imobiliar, conform legii;
 • Organizează şi coordonează în condiţiile stabilite de lege administrarea clădirilor şi terenurilor aferente;
 • Organizează şi răspunde de contractarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente și renovări majore la imobilele aflate în administrare;
 • Analizează și propune listele lucrărilor de investiții în vederea aprobării acestora de către CGMB, conform legii, asigură avizarea documentației  tehnico-economice,  urmărește modul de realizare a lucrărilor și asigură condițiile necesare punerii în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;
 • Urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere dotări și reparații din patrimoniul public și cel privat din administrare;
 • Întocmește și înaintează proiecte, analize și sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale PMB;
 • Raportează compartimentelor de specialitate ale PMB datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice și alte situații indicate de acestea;
 • Fundamentează și înaintează compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General documentația necesară în vederea propunerii proiectelor de hotărâri către CGMB, în condițiile legii;
 • Desfăşoară activităţi de prestări de servicii către populaţie, pentru care se vor percepe tarife, urmând să fie actualizate periodic, pentru:
  • eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, fișe de calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, proceseverbale, protocoale etc.) la cererea celor îndreptățiți, la termen  – 15 lei/pagina;
  • eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, fișe de calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, proceseverbale, protocoale etc.) la cererea celor îndreptățiți, în maxim două zile lucrătoare – 30 lei/pagina;
  • eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptăţiţi la termen – 10 lei/pagina;
  • eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți,în maximum două zile lucrătoare – 20 lei/pagina
  • taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 – 1 leu/pagina A4, 2 lei/pagina A3;
  • eliberarea de avize și acorduri, la cererea celor îndreptățiți, în termen – 50 lei/aviz;
  • eliberarea de avize și acorduri, la cererea celor îndreptățiți, în termen de maximum două zile lucrătoare –
   100 lei/aviz;
  • în funcție de dezvoltarea activității, se vor percepe și alte categorii de taxe/tarife pe baza aprobării CGMB;
  • toate texele astfel definite reprezintă venituri ale bugetului local și nu sunt purtătoare de TVA. Aceste taxe nu se percep instituțiilor publice.
 • Semnarea cererilor și eliberarea de înscrisuri pentru imobilele pe care le are în administrare, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.