Despre noi
AFI.

 

Administraţia Fondului Imobiliar este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, finanțată integral din bugetul local al Municipiului București, desfășurăndu-și activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului General al Muncicipiului Bucureşti și dispozițiile Primarului General.

Administraţia Fondului Imobiliar are ca obiect de activitate administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea statului și a Municipiului București.

Administraţia Fondului Imobiliar are în principal următoarele atribuții:

- Administrarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar de stat şi al Municipiului Bucureşti, precum şi repararea, întreţinerea şi vânzarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar de stat şi al Municipiului Bucureşti conform legii;
- Organizează şi coordonează în condiţiile stabilite de lege administrarea clădirilor şi terenurilor aferente aparţinând statului şi Municipiului Bucureşti, conform legii;
- Organizează şi răspunde de contractarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la imobilele aflate în administrare;
- Reactualizează valorile de despăgubire încasate conform Legii nr.112/1995 pentru imobilele retrocedate în baza Legii nr.10/2001;
- Evaluează terenuri în vederea stabilirii taxei de concesionare pentru teren în condiţiile legii;
- Stimulează şi determină utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de care dispune;
- Prezintă datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice şi alte date solicitate;
- Întocmeşte protocoale de predare-preluare conform Dispoziţiilor Primarului General emise în baza Legii nr.10/2001 şi procese verbale de predare-primire conform Dispoziţiilor Primarului General, emise în baza unor sentinţe civile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte şi evidenţiază evoluţia situaţiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic);
- Întocmeşte evidenţa imobilelor ce fac obiectul contractelor de prestări servicii încheiate între Consiliul General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Fondului Imobiliar şi societăţile comerciale continuatoare ale fostelor ICRAL-uri respectiv locuinţe, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, terenuri;
- Participă împreună cu PMB – Direcţia de Patrimoniu la organizarea şi cordonarea activităţilor de identificare, defalcare, evidenţiere şi reactualizare a inventarierii bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti şi a fondului imobiliar de stat;
- Aprobă Regulamentul Intern;
- Desfăşoară activităţi de prestări de servicii către populaţie, pentru care se vor percepe tarife, pentru:
  • eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptăţiţi – 10 lei/pagina;
  • eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptăţiţi – 5 lei/pagina;
  • întocmire şi eliberare de situaţii şi informaţii referitoare la domeniul de activitate la solicitarea persoanelor îndreptăţite, în condițiile legii – 0,50 lei/pagini A4, 1 leu/pagina A3.