Administraţia Fondului Imobiliar este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțată integral din bugetul local al Municipiului București, desfășurăndu-și activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului General al Muncicipiului Bucureşti și dispozițiile Primarului General.
Administraţia Fondului Imobiliar are ca obiect de activitate administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea publică și privată a Municipiului București și în proprietatea privată a statului (fond dobândit în adminitrare în virtutea actelor normative în vigoare la date preluării).

Administraţia Fondului Imobiliar are în principal următoarele atribuții:

 • Administrarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar de stat şi al Municipiului Bucureşti, precum şi repararea, întreţinerea şi vânzarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar de stat şi al Municipiului Bucureşti conform legii;
 • Organizează şi coordonează în condiţiile stabilite de lege administrarea clădirilor şi terenurilor aferente aparţinând statului şi Municipiului Bucureşti, conform legii;
 • Organizează şi răspunde de contractarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la imobilele aflate în administrare;
 • Reactualizează valorile de despăgubire încasate conform Legii nr.112/1995 pentru imobilele retrocedate în baza Legii nr.10/2001;
 • Evaluează terenuri în vederea stabilirii taxei de concesionare pentru teren în condiţiile legii;
 • Stimulează şi determină utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de care dispune;
 • Prezintă datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice şi alte date solicitate;
 • Întocmeşte protocoale de predare-preluare conform Dispoziţiilor Primarului General emise în baza Legii nr.10/2001 şi procese verbale de predare-primire conform Dispoziţiilor Primarului General, emise în baza unor sentinţe civile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte şi evidenţiază evoluţia situaţiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic);
 • Participă împreună cu PMB – Direcţia de Patrimoniu la organizarea şi cordonarea activităţilor de identificare, defalcare, evidenţiere şi reactualizare a inventarierii bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti;
 • Aprobă Regulamentul Intern;
 • Analizează și propune listele lucrărilor de investiții în vederea aprobării acestora de către CGMB, conform legii, asigură avizarea documentației  tehnico-economice,  urmărește modul de realizare a lucrărilor și asigură conduțiile necesare punerii  în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;
 • Urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere dotări și reparații din patrimoniul public și cel privat din administrare;
 • Întocmește și  înaintează proiecte analize și sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale PMB;
 • Raportează compartimentelor de specialitate ale PMB datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice și alte situații indicate de acestea;
 • Fundamentează și propune proiecte de hotărâri către CGMB, prin compartimentele abilitate ale PMB în condițiile legii;
 • Desfăşoară activităţi de prestări de servicii către populaţie, pentru care se vor percepe tarife, urmând să fie actualizate periodic, pentru:
  • eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți, la termen  – 15 lei/pagina;
  • eliberare duplicate ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți în maximum două zile lucrătoare – 30 lei/pagina;
  • eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptăţiţi  la termen – 10 lei/pagina;
  • eliberare copii simple ale documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți la termen în maximum două zile lucrătoare – 20 lei/pagina
  • taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 – 1 leu/pagina A4, 2 lei/pagina A3;
  • eliberarea de avize și acorduri, la cererea celor îndreptățiți, în termen – 50 lei/aviz;
  • eliberarea de avize și acorduri, la cererea celor îndreptățiți, în termen de maximum două zile lucrătoare –
   100 lei/aviz;
  • în funcție de dezvoltarea activității, se vor percepe și alte categorii de taxe/tarife pe baza aprobării CGMB;
  • toate texele astfel definite reprezintă venituri ale bugetului local și nu sunt purtătoare de TVA. Aceste taxe nu se percep instituțiilor publice.
 • Semnarea cererilor și eliberarea de înscrisuri pentru imobilele pe care le are în administrare, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.