INFORMARE

 

Administrația Fondului Imobiliar, cu sediul în localitatea București, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, denumită în continuare AFI, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator.

Conform cerinţelor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice AFI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare astfel:

  1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv serviciu public de administrare fond imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul prival al statului, în sensul iniţierii şi derulării de raporturi contractuale între dumneavoastă şi AFI, derularea unor raporturi în baza unor acorduri scrise și pentru furnizarea informațiilor și/sau a documentelor solicitate în baza unor temeiuri legale;
  2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare prin intermediul poștei sau a poştei electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi AFI, sau pentru a răspunde solicitărilor venite din partea persoanelor îndreptățite, în baza unor dispoziții legale.

Atunci când furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, AFI poate să refuze iniţierea de raporturi contractuale sau de alt temei cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor legale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt sau pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

  1. persoana vizată;
  2. alte categorii de destinatari:

– autoritatea ierarhic superioară, numai în condițiile Legii;
– alte autorități ale statului, în baza unor relații funcționale, conform dispozițiilor legale în vigoare;
– organe de anchetă și/sau de urmărire penală (fără notificare prealabilă);
– instanțe de judecată (fără notificare prealabilă).

Conform Regulamentului UE 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către AFI este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către operator.

Vă este recunoscut dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinatate.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Cristian Nistor, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, et. 3, cam. 6, tel.: 021.315.68.40 int. 216.

În cazurile ce presupun prelucrarea datelor cu caracter personal, și care nu au la bază încheierea sau executarea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public este necesar consimțământul persoanei fizice vizate.

Formular consimțământ prelucrare date cu caracter prsonal – Descarcă (timp de completare 3-5 minute).
Formular consimțământ prelucrare date speciale cu caracter prsonal – Descarcă (timp de completare 3-5 minute).